Głowna Pomoc i informacje Zasady i Warunki

Zasady i Warunki

Podstawowe postanowienia

Realizując zamówienie towaru za pośrednictwem sklepu internetowego, klient zawiera ze sprzedawcą tzw. umowę na odległość, zwaną również umową na odległość.

Domyślnym językiem rozstrzygania sporów oraz eliminowania wątpliwości i błędów w tłumaczeniu jest język urzędowy operatora sklepu w kraju. W przypadku istnienia więcej niż jednego języka urzędowego, należy użyć języka, w którym sklep internetowy posiada regulamin, o więcej punktów procentowych w kolejności używanej w kraju operatora.

Podstawowe ramy prawne tego sklepu to ten sam kraj, co kraj siedziby operatora.

Zamawianie towarów

Towary można zamawiać wyłącznie za pośrednictwem interfejsu internetowego sklepu internetowego.

Wszystkie ceny są ostateczne i zawierają podatek VAT, chyba że określono inaczej.

Każde zamówienie musi zawierać prawidłowe informacje.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy jakiekolwiek zamówienie może zostać odrzucone i anulowane przez operatora bez dalszego powiadomienia lub wyjaśnienia.

W przypadku anulowania opłaconego zamówienia przez sprzedającego, kupującemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 30 dni kalendarzowych. Inne roszczenia są niedopuszczalne i nieważne.

Czas dostawy

Wszystkie czasy i terminy związane z dniami dostawy są oparte na aktualnym doświadczeniu i informacjach firm przewozowych. Operator nie gwarantuje żadnego czasu dostawy.

Wyjątki od powyższego postanowienia stanowią zamówienia z deklarowanym lub w inny sposób określonym czasem dostawy.

Opłata za wysyłkę i płatność

Jest to łączna opłata, która obejmuje opłatę za wysyłkę, opakowanie i płatność, jeśli dotyczy.

Cła i inne opłaty oraz zgłoszenia celne

Operator zapewnia niezbędną współpracę przy wysyłaniu zamówienia do krajów objętych zgłoszeniami celnymi do firmy spedycyjnej.

Uiszczenie opłat celnych oraz innych podatków i opłat jest obowiązkiem kupującego i jako takie należą do jego obowiązków i odpowiedzialności. Operator sklepu nie ma obowiązku zajmować się nimi w żaden sposób i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Gwarancja

Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania towaru przez klienta.

Gwarancją objęte są ukryte wady produkcyjne i materiałowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przez okres przewidziany przepisami prawa oraz na warunkach przewidzianych prawem.

Gwarancją nie są objęte usterki powstałe w wyniku nieprawidłowej lub nieuprawnionej ingerencji, wynikające z użytkowania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń mechanicznych, które nie są spowodowane normalnym zużyciem, naturalnym katastrofy lub siła wyższa.

Reklamacje

Wszystkie skargi są rozpatrywane zgodnie z obowiązującym prawem.

Należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną i jest ona opublikowana w odpowiednim dziale pomocy sklepu internetowego.

Wycofanie się z zakupu

Ogólne warunki odstąpienia od umowy, zwane także zwrotem towaru w ustawowym terminie, w rozumieniu obowiązującego prawa.

Klient ma prawo odstąpić od zakupu w ustawowym terminie 14 dni kalendarzowych. Procedura, której należy przestrzegać, jest opublikowana w odpowiedniej sekcji w sekcji pomocy sklepu internetowego.

Ochrona danych

Sklep internetowy zbiera, przechowuje i przetwarza tylko te informacje, które są niezbędne do legalnej obsługi sklepu oraz do przetwarzania zamówień i zapobiegania fałszywym zamówieniom.

Klient składając zamówienie lub rejestrując się w sklepie internetowym wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych.

Składając zamówienie lub rejestrując się w sklepie internetowym, klient wyraża zgodę na umieszczenie na marketingowej liście adresów e-mail sklepu. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie w administracji klienta, e-mailem lub poprzez rezygnację.

Prawo dostępu do danych lub ich usunięcia jest gwarantowane i wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem.

Postanowienia końcowe

Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich zakupów w tym sklepie internetowym.

Niniejsze warunki mogą w dowolnym momencie ulec zmianie. Zmiany wejdą w życie po publikacji.

Wszelkie bariery lub ograniczenia transportowe, sprzedażowe lub eksportowe spowodowane przez rządy krajowe lub jakikolwiek inny organ rządowy, których operator jest zobowiązany przestrzegać, są uznawane za siłę wyższą w rozumieniu niniejszych warunków.

Operator sklepu lub jakikolwiek dostawca niezbędnych usług lub niezbędnej części sklepu nie ponosi odpowiedzialności za siłę wyższą.

Operator sklepu

Operator i jego dane biznesowe są wymienione na stronie kontaktowej sklepu wraz z dostępnymi danymi kontaktowymi.Counter